Jaar:Zwanger & C0.
2022

Zwanger & Co.

Directed by Johan Nijenhuis

Shot in The Netherlands, summer and autumn 2020

Camera: Arri Alexa Mini

Lenses: Leica Summicron-C T 2.0

Naar overzicht Contact